Selenium Series – Cách mở trình duyệt trong Selenium (Chrome, Edge, Firefox, IE)

Hướng dẫn mở trình duyệt trong Selenium với bộ driver của Chrome, Edge, Firefox, IE. Bài thực hành Selenium đầu tiên !