JMeter Series – Hướng Dẫn Sử Dụng JMeter Test Websocket

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn sử dụng JMeter test Websocket. Mục đích để kiểm tra hiệu năng của server khi có lượng lớn người truy cập vào chat group và thực hiện chat trong cùng một khoảng thời gian.