JMeter Series – Hướng dẫn sử dụng JMeter Assertions

JMeter Assertions được sử dụng để xác thực phản hồi của yêu cầu mà bạn đã gửi đến server, nếu kết quả mong đợi như kết quả thực tế thì xác thực thành công. Bạn có thể sử dụng Assertions để xác thực cho Sampler hoặc 1 phần nằm trong Sampler.

JMeter Series – Hướng dẫn sử dụng JMeter Assertions Đọc bài viết